Специалисти, обучени в жестомимична реч

Надежда Мирчева
Специалност: Слухово-речева рехабилитация
ВУЗ: СУ “Св. Климент Охридски”
Допълнителна информация: nadia_mircheva@yahoo.com