Дейности

Либералният политологичен институт организира дискусия на тема "Жените в политиката - политики за жените. Либералната перспектива", гр. Враца, 9 ноември 2004 [9 ноември 2004]

Либералният политологичен институт организира дискусия на тема Обединяваща се Европа ясно заявява своето намерение да разшири женското представителство в ръководните политически институции и органи, както на национално, така и на ниво Европейски съюз. Като бъдещ член на общия европейски дом България е част от процеса на включване на повече жени в политиката. Адекватният отговор на тези тенденции изисква запознаване със специфичните практики и мерки предприети досега в тази насока, иницииране на дебат в българското обществено-политическо пространство и изработване на отговор на предизвикателствата пред жените в политиката, съобразен с характеристиките на българската среда.
Ето защо Либералният политологичен институт организира на 9 ноември 2004 г. в гр. Враца дискусия на тема “Жените в политиката – политики за жените. Либералната перспектива”. Целта на дискусията беше да се очертаят основните насоки на провежданата управленска политика за насърчаване на жените за участие в политическите и обществени процеси в България както като избиратели, така и като изразители на политическа воля.
Участниците в дискусията бяха официално приветствани от областния управител г-н Лъчезар Борисов. Експозе върху либералната визия на партия НДСВ представи нейният секретар и народен представител от Враца г-н Веселин Близнаков. Той подчерта, че проблемът за равнопоставеността на половете в обществото изисква обединяване на усилията на всички страни – на политическия елит, неправителствения сектор и бизнеса. Г-н Близнаков отбеляза, че е необходимо в България да се гарантира минимумът от условия, който да даде възможност на жените да развият и докажат своите способности, качества и мотивация за участие в политическия процес. Тези условия от своя страна трябва да гарантират равнопоставеност и устойчивост, а не да задават механично количествено увеличаване на женското участие. Тази идея е сред основните стратегически приоритети в управленската програма на НДСВ в социалната сфера и ще продължи да бъде водеща в предизборната програма на партията, обяви г-н Близнаков.
Г-жа Лиляна Кръстева, народен представител от НДСВ, бивш член на Парламентарната комисия по правата на човека и вероизповеданията и настоящ на комисията по политическа политика и комисията по бюджет и финанси, запозна участниците със своята гледна точка за пречките, предизвикателствата и перспективите пред жените в българската политика. Според нея на практика дори когато вече са изградени като добри професионалисти, българските жени често не успяват да формират лидерски умения и самочувствие, които са необходими за всяка успешна политическа кариера. Като предпоставка за натрупването им тя посочи необходимостта жените да придобиват управленски опит и лидерски качества било то на средни или високи нива в частни или държавни предприятия, в държавната администрация или в нестопанския сектор. Г-жа Кръстева добави и това, че самите политически партии трябва да се насочат към по-активна работа по привличане на онези жени, които имат изявени лидерски качества като изработят прецизни механизми за номиниране на политически активните жени. Не на последно място тя подчерта значението на развиването на такъв тип социални услуги, чрез които да се облекчи съчетаването на професионални и семейни задължения, респ. да се засили социалната активност на жените.
Г-жа Милена Паунова, народен представител от НДСВ, юрист, член на Парламентарните комисии по правни въпроси, по гражданско общество и на комисията за борба с корупцията, запозна участниците в дискусията с правната рамка по отношение на половата равнопоставеност в Република България. Тя представи основните международни закони, които България е подписала, както и стандартите на ЕС в областта на равноправието между половете. Г-жа Паунова проследи основните моменти в процеса на синхронизиране на българското законодателство с това на Европейския съюз, като подчерта особеното значение на приетия от 39-то Народно събрание през 2003 г. Закон за защита срещу дискриминацията. Според г-жа Паунова този закон показва висока степен на съответствие с европейското законодателство.
Отчитайки все по-засилващия се процес на държавна децентрализация, който отрежда ключова роля на отделните региони при формирането на конкретни политики организаторите насочиха вниманието на участниците и към конкретните проблеми на област Враца. Особен интерес предизвика експозето на г-жа Христина Христова, министър на труда и социалната политика. Тя обяви стартирането на пилотен проект на министерството за създаването на фамилни центрове за отглеждане на деца до 4 години във Враца, в които безработни жени от сферата на здравеопазването и образованието ще се грижат през деня за до пет на брой деца. За оборудването на центровете, както и за обучението на жените средства ще отпусне МТСП. Този проект е част от цялостните усилия на министерството, насочени към повишаване на чувствителността на българското общество към проблемите на равнопоставеността на половете и към стимулиране на равните възможности за жени и мъже на пазара на труда. Г-жа Христова обяви и предстоящото създаване на Консултативна комисия за равни възможности на мъжете и жените.
В дискусията се включи и г-жа Маргарита Ангелова, директор на Бюрото по труда във Враца, която представи детайлна картина както на безработните жени в общината, така и предприетите мерки за тяхната квалификация и преквалификация. Тя подчерта, че Бюрото по труда играе активна посредническа роля между работодателите и търсещите работа. Участниците имаха възможността и да се запознаят и с гледната точка на представителите на бизнес-средите в града. Г-жа Таня Пеева, член на Женската либерална мрежа и жена със собствен бизнес от 6 години говори за подкрепата, която местната власт е необходимо да оказва на предприемачите и предложи съдействие от страна на бизнес-дамите от Женска либерална мрежа при реализирането на пилотния проект на МТСП.
Обединени от убеждението, че всяка законодателна инициатива не би била ефективна, ако не бъде предшествана или най-малкото съпровождана от мерки, насочени към промяна на битуващите в българското общество специфични негативни нагласи за ролята на жената и нейното участие в публичните дейности, участниците с интерес изслушаха и г-жа Татяна Кметова, изпълнителен директор на фондация “Център за изследвания и политики за жените". Тя сподели опита на неправителствения сектор по въпросите на женската еманципация и равноправие и защити тезата, че гражданските организации са не само естественият партньор, но и нужният коректив на всяка управленска инициатива. Г-жа Кметова представи по-важните неправителствени организации, занимаващи се в България с проблеми на равноправието (правозащитни, благотворителни и браншови), както и основните европейски женски организации.
Организаторите от Либералния политологичен институт представиха по време на дискусията и втория брой на списание “2007”, посветен изцяло на жените в политиката. В него аналитично са представени не само световните тенденции и европейският опит, но и либералното разбиране, че жените могат да се изявяват в много повече от традиционно възприетите социални роли като превръщат естествения си стремеж към хармония и грижа за близките в конкретни, работещи за развитието на общността политики.