Дейности

Проект “Насърчаване участието на жените в политическия живот на България” [1 декември 2005]

Документи: Изтегли LPI_WFD_Project(en).docLPI_WFD_Project(en).doc (528 kb) Изтегли LPI_WFD_Project(bg).docLPI_WFD_Project(bg).doc (544 kb)

Проект “Насърчаване участието на жените в политическия живот на България”На 1-ви януари 2006г. Либералният политологичен институт (ЛПИ) стартира реализацията на проект “Насърчаване участието на жените в политическия живот на България” . Чрез този проект ЛПИ се стреми да реализира една от главните си цели – подпомагане на развитието на демократичния процес в България. Проектът ще продължи шест месеца и ще се осъществи с финансовата подкрепа на Уестминстърската фондация за демокрация (УФД), Великобритания. Въпросите, свързани с равнопоставеността на половете са сред основните приоритети на УФД.

Основните цели на проекта са:

• Насърчаване процеса на осъвременяване на настоящето българско законодателство, свързано с равнопоставеността на половете и подобряване на правителствените политики и програми по отношение на жените в съответствие с нормите и практиките на ЕС и ООН;
• Спомагане за по-ефективното сътрудничество между НПОи, ангажирани с въпросите на жените, законодателите, съответните централни и местни власти и бизнес общности и включването на техните представители в дискусии, които да адресират нуждите и интересите на жените;
• Повишаване чувствителността на обществото и публичните власти относно равнопоставеността на половете и правата на жените и важността от тяхното по-осезаемо включване в процесите на вземане на политически решения както на национално, така и местно ниво.

За осъществяването на тези цели, ЛПИ предприема независим анализ и оценка на Българската конституция, законодателната рамка и правителствените политики, свързани с равнопоставеността на половете, на базата на които ще бъдат изведени препоръки за тяхното актуализиране. Също така се предвижда провеждането на семинари в четири българки града (Пловдив, Стара Загора, Варна и Шумен), на които ще бъдат дискутирани бариерите, които срещат жените пред участието им в обществено-политическите процеси, действащите към момента законодателство и правителствени политики по отношение половата равнопоставеност в България, както и какви би трябвало да бъдат последващите стъпки в посока задълбочаване на процесите на овластяване на жените. Като резултат, ЛПИ се надява да повиши информираността и чувствителността на общество и на властимащите към въпросите на половата равнопоставеност и важността от по-осезаемо включване на жените в процесите на вземане на ръководни решения. Освен това, ЛПИ би искал да спомогне за подобряване на сътрудничеството между НПОи, ангажирани с женската проблематика, местните и централните власти и бизнеса в усилията им за включване на жените в по-голяма степен в обществено-политическия живот на страната.

Повече информация за хода на проекта може да намерите в секцията “Жените в политиката” на сайта на Либералния политологичен институт