Дейности

ЛПИ бе съорганизатор на дискусия на тема “Законодателни инициативи за продължаване процеса на децентрализация” [20 април 2007]

Документи: Изтегли Expose_N.Paunov.docExpose_N.Paunov.doc (39.5 kb) Изтегли Expose_P.Gegova.docExpose_P.Gegova.doc (70.5 kb) Изтегли presentation_M. Paunova.pptpresentation_M. Paunova.ppt (152 kb)

ЛПИ бе съорганизатор на дискусия на тема “Законодателни инициативи за продължаване процеса на децентрализация”На 20 април 2007 г. в сградата на Община Велико Търново се проведе дискусия на тема “Законодателни инициативи за продължаване процеса на децентрализация”, организирана от Либерален политологичен институт, Асоциация на българските села и Националното сдружение на кметовете на кметства и кметските наместници.

Целта на дискусията беше прегледът на постигнатите резултати и проблемните зони в областта на финансовата децентрализация и регионалното развитие, както и обсъждането на по-нататъшни стъпки за продължаване на процеса и постигане на устойчивост, в условията на пълноправно членство на България в Европейския съюз.

Във форума взеха участие представители и членове на Национално сдружение на кметовете и кметските наместници, Асоциация на българските села, Националното сдружение на общините в Република България, както и народни представители от Велико Търново и от Комисията по регионално развитие, представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Областни и зам.-областни управители, членове на Общински съвети и др.
Дискусията беше открита и модерирана от Николай Паунов, председател на Либералния политологичен институт. (в прикачените файлове можете да намерите текстовете на експозетата на част от участниците във форумa).

Обобщение от дискусията

Водени от желанието да се подобри състоянието на българските села и на живеещите в тях, участниците в дискусията направиха редица предложения за усъвършенстване на националното законодателство, насочени основно към:
• подобряване на координацията и повишаване нивото на информираност за дейностите по програмата на ЕС ЛИДЕР. Препоръките за промени се отнасят не до промяна или въвеждане на ново законодателство, а по подобряване начина на работа и обмен на информация на оперативно ниво.
• изменения и допълнения в Закона за местното самоуправление и местната администрация, които са свързани с ясно дефиниране на правомощията на кметовете на кметства (кметските наместници).
В свое предложение НСКККН предложи изброяване на правомощията на кметовете на кметства чрез промяна в чл. 46, ал.1 от ЗМСМА. Ясното дефиниране на правомощията трябва да следва логиката на процеса на децентрализацията. Така както бяха определени общинските дейности и делегираните от държавата дейности, които да се осъществяват от българските общини, така е необходимо да се предложи решение на въпроса: кои от дейностите общините могат да делегират за изпълнение на кметовете на кметства. Едно от направените предложения (Янко Янков, кмет на с. Джулюница) се отнасяше до изработване и прилагане на методика за разпределение на средствата по кметствата от една община. Друг важен момент от предлаганите промени в ЗМСМА е обособяването на кмета на кметството като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Мотивите за това предложение са продиктувани от необходимостта при възлагане на определени правомощия, да се предостави и инструмент (например делегиран бюджет), чрез който да се осъществяват тези дейности. Наред с този основен мотив, чрез предоствавяне на възможността да бъде второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, кметовете на кметства ще имат възможност за самостоятелно разработване и изпълнение на проекти, за сдружаване и др. Част от предложенията за изброяване на правомощията на кметовете на кметства на НСКККН следва да се съгласуват с действащи правни норми – относно опазването на обществения ред, организацията по опазването и охраната на земеделските земи на територията на кметствата, опазването на околната среда и организирането на сметопочистването и др. Част от промените, отнасящи се до повишаване ефективността на кметовете на кметства, следва да бъдат регламентирани в Наредби или Правилници на съответните общински съвети. Пример за подобен подход беше даден с приложението му на територията на община Плевен, където чрез правилник е регламентирано делегирането на бюджети на кметствата от тази община. Също така вместо да се предлагат промени в Закона за обществените поръчки, в правилника на съотетната община е възможно да се запише, че кметовете на кметства се включват в състава на оценяващите комисии, когато се провежда процедура строителство, дейност или услуга на територията на съответното кметство. Що се отнася до изработения от Националното сдружение на общините в РБългария проект на Закон за местното самоуправление, участниците споделиха мнението си, че неговото съдържание не отразява факта на пълноправно членство на България в ЕС от 1 януари 2007 г., тъй като не се съдържат разпоредби, които да отразяват правомощията на общините и техните органи като едни от основните бенифициенти по структурните и Кохезионния фонд на ЕС.

По време на дискусията бяха обсъдени и предложенията за изменения и допълнения в Закона за местните избори. Споделено беше впечатлението, че политическите партии като цяло не се възприемат от гражданите като организации, които представляват различни обществени групи и формулират политики за откликване на нуждите на обществото. Участниците в дискусията одобриха принципа на уседналостта, както и въведения мажоритарен елемент чрез префененциалните листи за вота за български представители в ЕП. Единодушно беше и мнението, че по направените предложения – за пряк избор на кметовете на райони, на кметства с над 100 жители; за намаляване броя на общинските съветници, за отзоваването на общинските съветници и др. – политическите партии, особено от управляващата коалиция, следва да проведат задълбочени дискусии и да вземат решение, което да предложат на Народното събрание.

Програма на дискусията i–

10.30-10.35 – Откриване. Николай Паунов – председател на Либерален политологичен институт. Представяне на организаторите, участниците, гостите и целите на дискусията.

10.35-10.45 – Приветствие:
Д-р Румен Рашев, кмет на община Велико Търново
Тошо Кръстев, председател на НСКККН
Борислав Борисов, председател на Асоциацията на българските села

І.ПАНЕЛ. “Децентрализацията – предизвикателства и перспективи”

10.45-11.05 – “Процесът на децентрализация в периода 2001-2007 – обзор. Милена Паунова, зам.-министър на МРРБ

11.05-11.20 – “Промяна за самоуправление на кметствата” – Петко Петков – зам.-председател на НСКККН

11.20-11.45 – “Европа на регионите – готова ли е България за това” – Петя Гегова, член на Комисията по външна политика към 40 ОНС

11.45-12.00 - “Как да участва селото в проекти?” – Борислав Борисов, председател на Асоциация на българските села

12.00-12.10 – “Предложения за промени в Закона за местните избори”- Тошо Кръстев, председател на НСКККН

12.10 – 13.00 – Дискусия

13.00-13.15 – Кафе-пауза

ІІ.ПАНЕЛ. “Възможности за по-добро сътрудничество между изпълнителната и местната власт”

13.15-13.35 – “Взаимодействие между общинските кметове и кметовете на населени места” – Пенка Пенева, кмет на община Лом

13.35-14.00 – “Държавата – партньор или пъдар?” – Тошко Никифоров, областен управител на Област с административен център Велико Търново

14.00-14.50 – Дискусия

14.50-15.20 – Обобщаване предложенията и закриване на дискусията