Дейности

ЛПИ ще реализира проект в рамките на Европейската година на равните възможности за всички [21 май 2007]

ЛПИ ще реализира проект в рамките на Европейската година на равните възможности за всичкиhttp://ec.europa.eu/employment_social/eyeq/index.cfm?language=BG

Либералният политологичен институт ще участва в инициативата на Европейския съюз 2007 –European Year of Equal Opportunities for All с проект на тема “Повишаване на политическата компетентност и насърчаване на политическата активност на жените в България”. За провеждането на инициативата в България отговаря Министерството на труда и социалната политика в лицето на отдел “Равни възможности” (виж http://equality2007.mlsp.government.bg).

Цели на проекта:
• Да представи основните цели на Европейската година на равните възможности на местно ниво с акцент върху прилагането на европейските изисквания за балансирано представителство на двата пола в структурите на политическата власт, в политическия живот и в процесите на вземане на решения.;
• Да развие специфични умения и компетенции у жените, решили да се участват активно в обществено-политическия живот (в частност – в структурите и щабовете на политическите партии), както и у онези, които след редовните избори през есента на 2007 г. са спечелили реални позиции в органите на местното самоуправление;
• Да насърчи политическите партии да развиват по-активно и целенасочено потенциала на жените като кандидати за изборни позиции, партийни активисти или кампанийни експерти;
• Да повиши чувствителността на обществото към проблема на скритата дискриминация по пол на местно ниво.

Предвиждани дейности:
• Изготвяне и отпечатване на наръчник по управление на мажоритарна предизборна кампания;
• Провеждане на 2 обучения (2-дневни курсове) по професионално управление на политически кампании (Пловдив и Варна);
• Отразяване в медиите и публично обяснение на необходимостта да се повиши броят на жените, които заемат ръководни позиции в партийните структури, изборните щабове и управленските органи;
• Анализ на резултатите от местните избори и от проекта и представянето им на заключителна пресконференция.

При провеждане на обученията ЛПИ ще приложи разработен алгоритъм с 5 модула:

1 модул. Жените в политиката и обществените процеси: запознаване с международни и европейски документи (Конвенция на ООН за политическите права на жените, Международен пакт за граждански и политически права, Пекинската декларация и Платформа за действие), както и с институционалните механизми на Европейския съюз по отношение на равнопоставеността на половете, включително в политическия живот на вътрешнопартийно, местно и национално ниво.

2 модул. Управление на ефективната политическа комуникация: същност на политическата комуникация, специфики на предизборната комуникация на жени-кандидати; политически език и изграждане на професионална публична реч; практически съвети за водене на дебат.

3 модул. Изграждане на политически имидж: основни елементи на политическия имидж; стъпки при изграждане на публичния образ на жена-кандидат (подготовка, избор на образ, поява, позициониране, фиксация); отношение към политическите опоненти по време на предизборна кампания: позитивна и негативна кампания – принципи, правила и техники.

4 модул. Мениджмънт на предизборни кампании: организация на предизборния щаб: описание на основните позиции и дейности; съвети за ефективно управление на щаба; политически проучвания и таргетиране на избирателите; инициативи за мотивация на избирателната активност; използването на медиите и политическата реклама в предизборната кампания.

5 модул. Практически: разрешаването на конкретни казуси; ролеви игри и симулация на различни дейности от предизборния процес; анализ на личностни характеристики на кандидатите.