Анализи

Предизборни програми на политическите партии, участващи в изборите за българските представители в Европейския парламент [8 май 2007]

Документи: Изтегли Programa NDSV.docPrograma NDSV.doc (196 kb) Изтегли Programa SDS.docPrograma SDS.doc (34 kb) Изтегли Programa DPS.docPrograma DPS.doc (36 kb) Изтегли Programa DSB.docPrograma DSB.doc (32 kb) Изтегли Programa BSP.docPrograma BSP.doc (51.5 kb)

Предизборни програми на политическите партии, участващи в изборите за българските представители в Европейския парламент На 20 май 2007 г. у нас ще се проведат първите избори за българските представители в Европейския парламент. Смятаме, че относително ниският обществен интерес към този вот е предопределен от подценяването на неговата важност и от слабата запознатост с конкретните предложения на политическите сили, участващи в надпреварата. Екипът на ЛПИ реши да ви представи официалните предизборни програми на основните политически партии, регистрирани за участие във европейските избори в България. Събираме на едно място всички публикувани до този момент платформи, защото като либерали вярваме в ефективността на информирания избор, базиран на рационална преценка по предложените политически, социални и икономически приоритети и визии за развитие. (можете да изтеглите програмите от прикачените под заглавието файлове)

Партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите за българските представители в Европейския парламент:

1. Зелена партия
2. Съюз на свободните демократи
3. Никола Петков Иванов – независим кандидат
4. Ред, законност и справедливост
5. Коалиция Български социалдемократи
6. ДСБ
7. Платформа Европейски социалисти (БСП)
8. СДС
9. Коалиция Земеделски народен съюз
10. ГЕРБ
11. НДСВ
12. “Атака”
13. Мария Стоянова Серкеджиева – независим кандидат
14. ДПС
15. Комунистическа партия на България
16. Политическа партия Граждански съюз Нова БългарияПредизборни програми


НДСВ

Програма на НДСВ за европейските избори 2007
За просперираща България в Европейския съюз
За Европа на общините, за Европа на младите,
за гражданите на Европа

НДСВ ще продължи да работи за:
Европа на общините
Устойчивото развитие на общините е сърцевината на европейския икономически растеж, социалното сближаване и трудовата заетост. Това означава децентрализация на управлението, диалог с гражданското общество, участие във формирането на европейски регионални политики. За тази цел е необходимо Структурните и Кохезионният фонд да се използват за подобряване на инфраструктурата, опазване на околната среда, насърчаване на предприемачеството и конкурентоспособността, подобряване качеството на публичните услуги. НДСВ е за опростяване на процедурите за достъп до европейските фондове и за тяхното приоритетно инвестиране в проекти с висок икономически ефект. Екипът на НДСВ договори над 10 милиарда евро за българските общини и предприемачи, остава бизнесът и общините да бъдат активни за тяхното усвояване.
Европа на младите
Европейският съюз предоставя възможности за развитие на всички свои граждани и преди всичко – на младите. За българските младежи се отварят нови перспективи в България и в Европа. Нашите студенти могат да избират между 1 500 университета, нашите висши училища могат да бъдат избирани от 18-те милиона европейски студенти. НДСВ ще подкрепя програмите за обмен между страните членки на ученици и студенти от всички образователни степени. За младите хора на България Европа предлага още възможности за свободно придвижване и културен обмен.
Граждани на Европа
Ние, българските граждани, вече сме граждани на Европейския съюз и това предопределя новите ни права и отговорности. Правото да бъдем потребители на европейския пазар и задължението да предлагаме на този пазар качествени стоки и услуги. Правото да се ползваме от общата европейска сигурност и задължението да допринасяме за нейното засилване. Правото да се придвижваме и работим свободно на територията на ЕС и задължението да се придържаме към европейско поведение. Правото да ползваме медицински услуги в страните членки на Съюза и задължението да осигуряваме европейско здравно обслужване у нас. НДСВ смята, че всичко това означава много работа, отговорност и последователност за модернизирането на европейска България.
Присъединяването на България към ЕС е най-големият успех на либералната политика у нас. Днес гражданите на Европа живеят в модерно, проспериращо и отворено към света общество. Какво е в основата на този успех? Личната свобода, върховенството на закона, толерантността и солидарността. И още – качественото образование, повишаването на конкурентоспособността и защитата на свободния пазар. Силната и динамична европейска икономика позволява непрекъснато повишаване на жизнения стандарт.
На 1 януари 2007 г. България влезе в голямото европейско семейство. НДСВ е политическата партия, на която се падна историческа мисия – да завърши успешно най-сложните в новата история на страната преговори. Като най-европейската партия на България НДСВ има волята и подготвените хора, за да продължи реформите, които ще позволят на България да бъде равноправен и уважаван член на Съюза.
Европейският съюз – съюз на гражданите!
• За НДСВ просперитетът на едно общество се ражда от инициативността, активността и отговорността на всеки гражданин.
• Затова ние ще подкрепяме политиката на по-активен диалог между структурите на гражданското общество в ЕС.
• Ще работим за прехвърлянето на повече права и отговорности от централната към местната власт. Това ще даде на гражданското общество нови възможности за участие в управлението, а управлението ще стане по-прозрачно и ефективно.
Проспериращото общество
• НДСВ е за стабилен икономически растеж и устойчиво повишаване на доходите. Икономическият растеж е по-добър и от най-добрата социална програма, смятаме ние.
• Общият Европейски вътрешен пазар с над 400 милиона потребители открива нови възможности за българския бизнес и най-вече за малките и средни предприятия.
• За да се възползват пълноценно от новите възможности, предприемачите имат нужда от още по-благоприятни бизнес условия. Именно заради това в Европейския парламент НДСВ ще се застъпва за либерална данъчна политика, по-голяма икономическа свобода, намаляване на бюрокрацията и на регулативните режими.
• НДСВ ще повишава информираността на гражданите за достъпа до Структурните и Кохезионния фондове.
• НДСВ ще съдейства за опростяване на процедурите за работа с европейските фондове.
• Пълноценното усвояване на средствата от еврофондовете за нас означава приоритетното им инвестиране в комплексни проекти с очакван висок икономически ефект. Средствата трябва да отидат там, където техният ефект ще се умножи с осигуряване на повече заетост, а не следвайки принципа “навсякъде по малко”.
Образованието – модерно и качествено
• НДСВ е за формирането на съвместимо между страните членки училищно, професионално и академично образование. Само такова образование ще донесе успешна реализация на българските младежи. НДСВ активно ще подкрепя програмите за обмен на ученици и студенти от всички образователни степени между страните членки.
• НДСВ ще работи за признаването на българските общообразователни и професионални дипломи във всички страни членки.
Сигурност и свобода
Заедно с българския еврокомисар, чийто ресор е защитата на потребителите, депутатите на НДСВ ще се включат в изпълнението на Стратегията за защита на потребителите 2007 – 2013 г., първите стъпки в която са:
• преразглеждане правата на потребителите при трансграничната търговия;
• утвърждаване правото на колективно обезщетение;
• приемане на директивата по правата за временно ползване на недвижимо имущество;
• отваряне на пазара за подобряване на трансграничните кредитни сделки (директива за потребителския кредит).
Новата Стратегия за защита на потребителите ще засили доверието в единния пазар, така че потребителите да могат свободно да пазаруват в други страни членки – когато пътуват или чрез интернет. Ние се борим за набор от правила, които се прилагат навсякъде и защитават потребителите. Само така ще може да се говори за социален ефект и за развитието на същински граждански пазар.
Основните права и свободи на европейските граждани се защитават чрез Европейската харта за основните права. НДСВ намира за най-естествено гражданите да могат да се позовават пряко на Европейската харта и затова ще подкрепи нейната правна задължителност, както тя е предвидена и в Европейската конституция.
Вместо бариери – алтернативи
• НДСВ е за бързо премахване на бариерите пред българите на пазарите на труда в 16 от страните членки.
• Според НДСВ чрез своите представители в европейските институции България вече ще има възможност адекватно да защитава своите позиции по въпросите на ядрената енергетика.
• В случая с несправедливо осъдените в Либия български медицински сестри представителите на НДСВ в Европейския парламент ще продължат усилията каузата за тяхното спасяване да получи растяща до благополучен финал подкрепа.
Здрава нация с бъдеще
• Евродепутатите от НДСВ ще работят за нови възможности пред българите – да ползват здравни услуги на цялата територия на Съюза, както и за това гражданите на други страни също да имат достъп до българската здравна система.
• Пратениците на НДСВ в Европейския парламент ще се борят за пълно пренасяне на европейските принципи и практики в българското здравеопазване:
– върховенство на личния избор на пациента;
– свобода на реализация и просперитет на лекарите и другите здравни работници;
– разгръщане на здравното предприемачество на основата на конкурентност, адаптивност и иновативност в предлагането на здравни услуги и въвеждането на нови технологии;
– ефективност в харченето на публичните средства и минимална регулативна намеса на държавата.
• Основна ценност в ЕС е свободата на придвижване. Депутатите на НДСВ в Европейския парламент ще работят за това България да създаде добри условия за реализиране на гражданите.
• За добрата демографска политика е важен не броят на населението, а качеството на живот на хората, които са избрали да се установят в дадена страна.
Глобална роля и партньорство
• НДСВ ще участва активно във формирането на общи европейски позиции по въпросите на мира и сигурността. За НДСВ съюзничеството има евроатлантическо измерение. То е неотменна част от българската външна политика в един все повече отварящ се по отношение на сигурността и отбраната Европейски съюз.
• НДСВ е за ускоряване на европейската интеграция на всички държави от Югоизточна Европа. Ние сме убедени, че бъдещето на Западните Балкани е в рамките на европейската им перспектива.
• Избраните от НДСВ евродепутати ще се присъединят към либералната парламентарна група в Европейския парламент “Алианс на либералите и демократите за Европа”. Като най-европейската партия на България НДСВ, заедно с другите либерални партии в ЕС, ще работи за утвърждаването на една либерална Европа, която се развива в интерес на своите граждани.
• НДСВ е за Европа на благополучието, стабилността и високия жизнен стандарт. В съответствие с глобалните усилия за решаване на екологичните проблеми Съюзът се нуждае от по-нататъшно модернизиране на икономиката, от сигурна, конкурентна и устойчива енергетика, от стабилен икономически растеж и висока заетост.ДПС

Обществен просперитет и успешна реализация на всеки - Европейската визия на ДПС
ДПС като пълноправен член на Алианса на либералите и демократите за Европа изповядва фундаменталните ценности на Обединена Европа и се уповава на принципите на свобода, демокрация, върховенство на закона, зачитане на човешките права, свободната инициатива и равните възможности. Представителите на ДПС в Европейския парламент ще работят за демократичната стабилност и икономическия просперитет на Европейския съюз и на България с оглед важността на всяка една държава-членка в общата европейска карта и на всеки един гражданин на Съюза. Пълноправното членство на Р България в Европейския съюз разкрива нов хоризонт от възможности пред страната ни и нашата роля е да създадем условия, от които достатъчно информираният и предприемчив гражданин да се възползва, за да ги превърне в ново качество на живот.
Като вярваме в свободния дух и инициативността на българските граждани, ние ще отстояваме:
1. Европа като общност на мира, толерантността и просперитета.Символът на европейското обединение “Единни в многообразието”, който олицетворява съхраняването на националните идентичности в контекста на споделените ценности и на съвместната работа по осъществяването на общите политики, е визията, за която работим през целия 17-годишен период на нашето съществуване. Ние подкрепяме Съюз, който може да взема ефективни решения за общото ни бъдеще на базата на взаимно уважение към културните различия, защото другото име на интеграцията е толерантност.Ние ще дадем своя принос за обогатяване на базовата ценностна система на ЕС чрез българския етнически модел и това ще е приносът на България за превръщането на Балканите от зона на конфликти в зона на мир и стабилност. Затова е необходимо още изпълнението на всички критерии за членство от страните от региона на Балканите, чийто външнополитически приоритет е евроатлантическата интеграция.
2. Значимата роля на ЕС като фактор на световната сцена, допринасящ за мира, сигурността и демокрацията на планетата. Това предполага повишаване на ефективността на общата външна политика и политика по сигурността на Съюза.
3. Ратифициране на Европейската конституция от всички държави-членки на Съюза като основа за неговото по-нататъшно укрепване и развитие и за оптимизиране на функциите и работата на европейските институции.
4. Доближаване на европейските институции до хората чрез разясняване на тяхната роля и въздействието на решенията им върху живота ни на граждани и на Европейския съюз. Информираността на гражданите за различните политики, фондове и програми на Европейския съюз ще формира чувството на принадлежност на всички български граждани към Европейската общност.
5. Гарантиране на основните права и свободи на човека и премахването на всякакви форми на дискриминация и посегателство върху личната свобода навсякъде по света, като се уповаваме на върховенството на закона и равния достъп до правосъдие и защита на правата за всички. Гражданите на България са граждани и на Европейския съюз. Граждани на Европейския съюз са и несправедливо осъдените български медицински сестри. Тяхното освобождаване не е само българска национална кауза, а вече е цел и на Европейския съюз.
6. Политика за насърчаване на обучението през целия живот като условие за кариерно развитие и успешна реализация на всеки човек. Както Европа, и България като част от европейското политическо, икономическо и културно пространство, има потенциал да постигне тази цел - лична стабилност и икономически просперитет за всеки свой гражданин. Ние подкрепяме европейските политики за научен обмен, технологични трансфери, инвестиции в информационните и екологичните технологии и ще работим за пълното приобщаване на България към страните, развиващи високотехнологични производства.
7. Въвеждането на еврото в синхрон с общата икономическа политика. Ускорено продължаване на икономическите реформи за гарантиране на устойчив и конкурентен климат за бизнеса и стимулиране на предприемачеството за инвестиции в нововъдения и създаване на работни места.
8. Нетърпимост към корупционните механизми и всякакъв вид измами и злоупотреби чрез популяризиране и прилагане на най-добрите европейски антикорупционни практики.
9. Политиката на Европа като световен лидер в опазването на околната среда.Съвместна работа за намиране на общо решение за екологичните проблеми, пред които се изправя планетата. Европа трябва да се ангажира с по-чисти и по-надеждни форми на енергия и да възприеме използването на възобновяеми енергийни източници и подобряване на енергийната ефективност, без това да засяга енергийната сигурност на страната. България като част от Съюза е за постигане на целите, заложени в Протокола от Киото за намаляване на емисиите на парникови газове.
10. Политиката на Европейския съюз за устойчиво развитие на Европа на регионите.Ние съзнаваме, че все още има райони в Европа, които са по-слабо развити и се нуждаят от повече подкрепа. Единна Европа означава достоен живот, възможности и права, но и отговорности за всеки неин гражданин независимо от националност и местоживеене. Ние ще работим за все по-успешното им приобщаване чрез различни програми и инициативи, като в същото време ще бъдем безкомпромисни към лошото управление и корупция в страните, получаващи финансова подкрепа от Съюза. Това означава да изградим структурна политика, която да развие потенциала на по-слабо развитите региони в Европа.Европейските региони трябва да бъдат включвани по-активно във вземането на решения за ЕС, които се отнасят пряко до техните компетенции. Ресурсите на ЕС следва да бъдат използвани за мобилизиране на допълнителни инвестиции и, съчетани с кохезионния фонд, да повишат възможностите за растеж в тези части на Съюза. Ние сме убедени, че Европа трябва да поддържа, но и да преосмисля своята обща селскостопанска политика, за да осигурява постоянна подкрепа за най-бедните фермери и за онези селски общности, които не могат да оцелеят самостоятелно на световния пазар, в това число и за новоприсъединилите се селскостопански производители.
На 20 май 2007г. България ще изпрати първите си пряко и свободно избрани пълноправни представители в Европейския парламент. ДПС и представителите му в Европейския парламент ще работят за превръщането на формалното членство на България в Европейския съюз в ефективно и функционално. Това означава конкурентна икономика и качествено нов жизнен стандарт за всеки български гражданин – условие за едно ново европейско самочувствие!
СДС

Цели на СДС в ЕС - „България в единен съюз на различията"
Въведение
Този документ представя целите, които Съюзът на демократичните сили ще преследва, за реализация на българските национални интереси в ЕС, чрез участието си в европейските институции. Тези цели съвпадат с трайните приоритети на страната ни. СДС смята, че България се намира в уникална ситуация от гледна точка на историческото си развитие и възможностите за реализиране потенциала на нацията ни и на всеки български гражданин. Убедени сме, че е задължително всеки значим политически приоритет да се реализира едновременно в национална и европейска политическа рамка. Постигането на целите на СДС налага решимост и активно действие на българските представители в европейските институции.
1. Отваряне на трудовия пазар на ЕС за България
2. Политика на ниски данъци и противопоставяне на идеите за данъчна хармонизация и увеличаване на облагането в рамките на ЕС
3. Усвояване на еврофондовете
4. Влизане в Шенген
5. Изграждане на единния пазар и увеличаване на търговията със страните от ЕС
6. Привличане на инвестиции от държави-членове на ЕС
7. Подкрепа за изпълнението на Лисабонската стратегия и увеличаване конкурентността на ЕС и България
8. Високи образователни стандарти и въвеждане на технологиите в образователната система.
9. Децентрализация на вземането на решения
10. Ограничаване на икономическата зависимост. Дерегулиране на мрежовите индустрии, премахване на монополите и създаване на общо европейско пространство за конкуренция
11. Създаване на конкурентен пазар, без държавна помощ за неефективни дейности и без бариери пред откриване и закриване на предприятия и работни места
12. България като „Новия тигър на ЕС". Прилагане на най-добрите европейски модели за постигане на висок и устойчив икономически растеж
13. Присеъдиняване към еврозоната и участие във вземането на решения по монетарната политика с цел ценова стабилност
14. "Да" на конституцията на ЕС и отстояване на българския интерес в дебата за приемането й
15. Балканите в ЕС! Подпомагане евроинтеграцията на държавите от Югоизточна Европа
16. Политика на енергийна независимост на България
17. Чиста околна среда и устойчиво развитие
18. Нова политика за младежта. Прилагане на „Бялата книга" на ЕС за младежка политика


1.Отваряне на трудовия пазар на ЕС за България
Свободата на придвижване, установяване и лична реализация е една от основните човешки свободи и съществен стълб в принципите на ЕС. Възможността на всеки гражданин на съюза да се възползва от нея е реализация на идеята за общо европейско пространство. Общият пазар, създаден като институция на свободно движение на стоки, капитали и услуги, не може да функционира без свободен пазар на труда. Когато страни-членки на ЕС въвеждат ограничения за работници от други страни, това спира пазарната конкуренция както локално, така и в рамките на цялото общо европейско икономическо пространство. СДС работи за защита на принципите на пазарната икономика и за премахване на бариерите пред свободата на наемане и предлагане на труд в рамките на ЕС.
В момента 10 страни - Финландия, Швеция, Полша, Чехия, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Словения и Словакия - разрешават свободно движение на работници от Румъния и България; oстаналите са наложили ограничения за срок от 2 години. В най-лошия възможен сценарий, тези бариери могат да бъдат продължени с още 5 години.
Това ще има силен негативен ефект върху българската икономика. Най-прякото измерение е потенциално загубеният доход, който българите, работещи зад граница, обичайно трансферират обратно в страната. Тези трансфери подкрепят домакинствата на членове от семейството, помагат на възрастните хора и т.н. В някои случаи те са също стартов капитал за започване на малък бизнес в България. В сегашната ситуация над 1 млн. български граждани работят в ЕС. Част от тези хора работят нелегално, защото местните трудови пазари са затворени за тях. Отварянето на трудовите пазари на ЕС за българи ще премахне неформалната заетост, което е от взаимна полза.
В краткосрочен план, при действащото право на ЕС, решението на този проблем минава през двустранни преговори с всяка от страните, въвела ограничения.
В тях особена тежест могат да имат два аргумента. На първо място, СДС ще демонстрира с всякакви обективни средства, че вътрешната икономическа политика на България ще продължи да подкрепя растежа и заетостта и така няма да предизвика вълна от бедни и безработни емигранти. На второ място, СДС ще поддържа тезата, че размяната на работници, с различни умения и квалификации, е от полза и за двете страни.
2.Политика на ниски данъци и противопоставяне на идеите за данъчна хармонизация и увеличаване на облагането в рамките на ЕС
СДС смята, че намаляването на данъчното облагане е основно оръжие на държавата за намаляване на бедността и за постигане на ускорено икономическо развитие. Българската икономика и гражданите се нуждаят от значително намаление на данъчното бреме, което да увеличи стимулите за инвестиции и труд, да намали мотивацията за укриване на доходи и да насърчи просперитета в страната. Смятаме, че тази политика е благоприятна за всяка страна, която я следва - въпреки че осъзнаваме, че има редица европейски страни с други възгледи по въпроса.
Ниски данъци в комбинация с висока ефективност на държавните разходи са средство за осигуряване на стабилна и насърчаваща среда за икономическо развитие и на качествени публични услуги. Високото данъчно бреме е сериозна пречка пред привличането на инвестиции, укоряването на икономическия растеж и постигането на просперитет и високи доходи.
СДС ще участва сериозно в дебата за хармонизирането на данъчната основа и евентуално последващо хармонизиране на данъчните ставки в Европейския съюз. Нашата категорична позиция е за запазването на данъчната политика като отговорност на националното правителство и като икономически инструмент, с който разполага всяко българско правителство.
Без възможност за автономна данъчна политика България ще има сериозни икономически проблеми и за дълго време ще остане сред по-бедните и неразвити държави в ЕС. Примерът на Източна Германия е показателен - след сливането с бившата ФРГ и възприемането на същите западногермански нива на данъци и осигуровки, за източните провинции на Германия стана изключително трудно да отбележат висок икономически растеж, въпреки десетките милиарди субсидии. Смятаме, че бъдеща данъчна хармонизация в ЕС ще създаде сериозни проблеми пред развитието на българската икономика.
Хармонизацията на данъчната основа означава, че във всички държави от ЕС ще има един и същи начин, по който се определя облагаемият доход на компаниите. На пръв поглед това изглежда позитивно и улесняващо бизнеса, но това практически означава моделът на големите страни - малка данъчна основа с много изключения, усложнения и високи ставки, да се пренесе върху целия Европейски съюз. Смятаме, че не е реалистично големите държави от ЕС да приемат модела на България и на други нови членове на ЕС - широка данъчна основа и ниски данъчни ставки - въпреки че този модел показва по-добри резултати.
Ако България бъде принудена да приеме модел на малка данъчна основа с много усложнения, това ще принуди страната да увеличи данъчното облагане, ще създаде огромни разходи на бизнеса за справяне с всички разпоредби на закона и ще стимулира корупционната среда. Всеки от тези ефекти би затруднил постигането на растеж на икономиката в страната, увеличаването на заплатите, пенсии и другите видове доходи. Затова СДС се обявява за данъчна конкуренция и се противопоставя на хармонизация на преките данъци в ЕС.
3.Усвояване на еврофондовете
България плаща вноска в общия бюджет на ЕС. Страната ни има достъп до европейски фондове, които целят да подпомогнат развитието на по-бедните региони. Достъпът до еврофондовете, обаче, е начало, а не край на процеса. Нужна е силна политическа воля и решителност, за да се усвоят, и то ефективно, тези средства.
СДС предлага няколко основни принципа, които страната да следва:
Инвестиране, а не разходване на средства.
СДС предлага приоритетно инвестиране в целеви икономически дейности и проекти, които имат най-висока полезност за страната.
Искаме усвояването на фондовете на ЕС да има дълготраен позитивен ефект и да се повиши потенциалът на българската икономика. Не трябва да има илюзии - средствата от еврофондовете са едва няколко процента от БВП на България и те няма да стигнат за финансиране на всички възможни цели. Затова се налага избор на приоритети, влагането в които има най-висока полезност за страната. Това задължително включва инвестициите в повишаване качеството на образованието и подобряване на инфраструктурата в страната.
Изграждане на силен административен капацитет
Успешното използване на европейските фондове е пряко свързано с наличието на добре подготвена администрация.
Прозрачност, а не прикритост
Искаме пълна прозрачност на информацията за европейските фондове и програми, за избора на проекти, за изплатените суми и реалните ефекти от тях.
Само при наличие на прозрачност и обосновани оценки на ползите и разходите от отделните проекти може да се очаква насочване на фондовете към най-ефективните проекти.
Конкуренция, а не корупция
Всяко допускане на корупция при използване на европейски фондове ще има трайни негативни последици за имиджа на България и ще бъде съпътствано с финансови санкции и връщане на средства. Европейските фондове трябва да се използват в условията на конкурентна процедура и пълна прозрачност, за да се преодолее бичът на корупцията.
Повече информация и по-малко напразни надежди
Общите разговори "По принцип" за европейските фондове оставят впечатление, че те са безкрайни и дават нереалистични надежди, че те ще решат всички проблеми. Хората имат нужда от реалистична информация за финансирането от ЕС, за да са наясно какво могат наистина да очакват от тях и да не остават с излъгани надежди.
4.Влизане в Шенген
Основните цели на СДС тук са две. На първо място натиск върху администрацията, отговорна за прилагане на законите и процедурите, изисквани според Шенгенското споразумение. Според СДС главата "Правосъдие и вътрешен ред" от преговорите за присъединяване на България към ЕС не може и не бива да се счита за "затворена", докато страната ни не стане част от шенгенското пространство. От друга стана, СДС ще представя всяка успешна стъпка на българската администрация, чрез представителите си в европейските институции. Така че нашите европейски партньори ще получават навременна и точна информация за реалния напредък на реформите.
Присъединяването на България към Шенгенското споразумение ще позволи свободно придвижване на хора в общо пространство без граничен контрол. За да постигнем това се налагат редица действия в политиката на страната, които да гарантират, че отварянето на границите на другите страни от ЕС за България няма да застраши вътрешната им сигурност. Влизането в Шенген е цел, реализирането на която ще спомогне за решаване на проблемите в тази област, в която България и българското правителство получават най-сериозни критики - липса или изоставане в борбата с престъпността и начина на работа на правозащитните органи.
Най-пряката последица от това, че сме извън Шенгенското споразумение е, че границите на България с ЕС се контролират физически - видимото измерение са опашките на гишетата за паспортен контрол. Това се измерва в изгубено време на милиони граждани, както българи, които пътуват зад граница, така и чужденци, които посещават страната за туризъм или бизнес.
България губи също от невъзможността да се възползва от членството в едно общо пространство на сигурност и борба с престъпността. СДС смята, че изпълнението, от страна на България, на изискванията за присъединяване към Шенгенското споразумение ще подобри работата на българските правозащитни органи. Дори без да пътува зад граница, всеки български гражданин има пряка полза от успешното възспиране на трансграничната престъпност, която оперира в нашата страна.
Проблемите към момента са в много области и налагат действия от българските институции. Нееднократно Европейската комисия посочва изоставането в мерките срещу изпиране на пари, трафика на хора и наркотици, борбата с организираната престъпност. В тези сфери прогресът трудно може да се случи с единични действия. Според СДС, българското правителство може много пряко да въздейства върху други проблеми като въвеждането на шенгенската информационна система, защитата на информацията или международното съдействие в областта на криминалните разследвания.
Много важно място има ефективният контрол на външната граница на съюза и граничният контрол със страни, които не са членове на ЕС. Тъй като Шенгенското пространство предоставя широки свободи в своите граници, то налага отговорност на всяка страна да гарантира прилагането на общ минимум от мерки за сигурност. Ако една страна не може да се справи с това, тя излага на риск гражданите на всички останали страни, присъединени към споразумението. За България този проблем е особено важен от гледна точка на границата ни с Турция, която е "входна врата" от Азия към Европа. Така, върху българските органи е поставено бремето да прилагат в голяма степен имиграционната, а и криминалната, политика на ЕС спрямо голям брой граждани на държави извън съюза. Охраната на външната граница включва както ефективен граничен (полицейски) контрол, така и пълният набор мерки за борба с трафика на хора, оръжия, наркотици, както и преследване на лица, издирвани за тероризъм или връзки с организираната престъпност.
5.Изграждане на единния пазар и увеличаване на търговията със страните от ЕС
Интеграцията на България с Европейския съюз не е само политически въпрос. В основата на Европейския съюз е разбирането за единен пазар.
През 1997 г. България направи първата крачка в посока на устойчиво икономическо обвързване с Европа, когато българският лев беше фиксиран към немската марка, а след това към еврото. Отварянето на пазарите и приемането на България в ЕС бяха следващите важни стъпки в посока на насърчаване икономическата интеграция.
Нарастващите икономически взаимоотношения със страните от Европейския съюз са не само по-малко рискови заради наличието на множество договорености, които гарантират действието на единния пазар, но и ускоряват трансфера на европейски бизнес практики в България, което е допълнителен позитивен ефект.
СДС иска България, като член на ЕС, да допринесе за процеса на задълбочаване на изграждането на единния пазар в Европа, което ще донесе конкретни ползи, както за България, така и за всяка страна в Общността. ЕС е клуб на богатите и развити нации, именно защото осигурява стабилност на континента и премахна много бариери пред движението на хора, стоки, услуги и капитали, а не заради политическата интеграция на национални държави, между които има много различия. В периода на бързо развитие на услугите, интеграцията в тази дейност е изключително важна, за да могат страни като България по-лесно да се възползват от новата икономика.
6.Привличане на инвестиции от държави-членове на ЕС
СДС работи за нарастване на инвестициите в България от други страни, членове на ЕС. За това ще допринесе намаляването на корпоративния данък до 10%. СДС се гордее, че е първата партия, която внесе в Народното събрание предложение за най-ниско ниво на корпоративния данък в целия ЕС.
Въпреки това, има още много, което трябва да се свърши, за да може България час по-скоро да се превърне в просперираща страна. Страната ни се радва на рекордни чужди инвестиции - но рекордни най-вече в сравнение със собственото ни не тъй блестящо икономическо минало.
Смятаме, че България е необходимо да извърши още много и сериозни промени в средата за бизнес и дейността на администрацията. Искаме премахване на всички възможни бюрократични пречки пред инвестициите и то още преди някой да е осъдил страната ни в Европейския съд. Постигнатите резултати в бизнес реформите би трябвало активно да се популяризират сред бизнес средите в останалите членки на Европейския съюз. България в същото време трябва да поддържа реформаторската си позиция в рамките на дебатите в ЕС, за да покаже сериозността на политиката си за насърчаване на инвестициите.
7.Подкрепа за изпълнението на Лисабонската стратегия и увеличаване конкурентността на ЕС и България
СДС споделя виждането, че в настоящия труден период за икономиката на ЕС и в частност за България трябва да се вземат сериозни решения, които гарантират увеличаване на конкурентността и просперитета. Това трябва да се случи както на ниво ЕС, така и на ниво национални правителства, включително и в България. За много от по-старите членове на ЕС статуквото води към предпазливсот и означава запазване на високото благосъстояние, за България са много необходими конкретни и бързи стъпки за постигане на високи нива на доходи.
През март 2000 г. Европейският съюз прие т.нар. Лисабонска стратегия, която си поставя амбициозната цел до 2010 г. да направи европейската икономика най-конкурентната и динамична икономика на света, основана на знанието. Основните цели са свързани с повишаване на заетостта до 70%, намаляване на бюрокрацията, насърчаване на предприемчивостта, създаване на условия за инвестиции в изследователска дейност, главно от частния сектор. Тези три глобални цели са разбити на множество конкретно измерими подцели и приоритети в най-различни области, които правят стратегията един сложен документ с много приоритети. За съжаление, темповете на изпълнение на стратегията са незадоволителни.
През 2005 г. Европейската комисия преразгледа Лисабонската стратегия, под влиянието на доклад на бившия датски премиер Вим Кок, като целта е да има по-малко и по-ясни приоритети. Основният фокус след преразглаждането стана икономическият растеж и създаването на работни места. Това включва превръщане на Европа в по-атрактивно място за инвестиции и работа, създаване на работни места, знания и иновации в подкрепа на развитието.
Като цяло, в основата на Лисабонската стратегия е желанието европейската икономика да стане поне толкова конкурентна и динамична колкото американската, за да може да се увеличи стандартът на живот на европейските граждани. Поставената цел за достигане стандартите на американската икономика, обаче изглежда недостижима при настоящите темпове на изпълнение на стратегията. СДС смята, че е отговорност на всяка една страна-членка на ЕС индивидуално и след това в рамките на институциите на ЕС да вземе необходимите мерки за изпълнение на лисабонската стратегия. Този процес ще е труден, но целта е мно

Тема
» Политика
» Икономика
» Гражданско общество

Търсене